רעש 

    

תקנות הבטיחות בעבודה - רעש

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל  - 1970, אני מתקין תקנות אלה:

 1הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ה, תש"ס)

בתקנות אלה:

"רעש מזיק" - רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק  בריאות לעובד החשוף לו במקום עבודתו;

"רעש מתמשך" - רעש שמפלסו קבוע או משתנה, הנמשך ברציפות יותר משניה אחת,והנמדד ביחידות DBA, בעזרת מד רעש מכוייל המכוון למצב IEQ, ומשך המדידה 30 שניות לפחות, או כמשך הרעש, אם הרעש נמשך פחות מ-30 שניות;

"רעש התקפי" - רעש שמתקיימים לגביו שני אלה:

 (1) הוא נמשך ברציפות פחות משניה אחת;

(2)  בזמן מדידת הרעש קיים הפרש העולה על (DB (L 02 או (DB (C 02, בין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב: "SLOW" לבין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב "PEAK"; רעש כאמור יימדד ב:- (DB(L במד-רעש מכוייל המכוון למצב: "PEAK"; "(DB(L)" ,"DB(C)" ,"DB(A" - מצבי מדידת רעש בסקלות A ,C או L, שהנן סקלות השקלול המוגדרות בהתאם לתקן;

"LEQ" - מפלס רעש שווה ערך או משוקלל ב (DB(A;

"מד-רעש" - מכשיר לפי דרישות התקן, למדידת מפלסי רעש;

"תדירות" - מספר מחזורם של גלי קול לשניה הנמדד ביחידות הרץ;

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי" - מפלס הרעש המשוקלל או שווה הערך המרבי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות (DB(A אשר לגביו מותרת חשיפה לפרק זמן מסוים ביום עבודה בן 8 שעות;

"חשיפה מרבית מותרת לרעש התקפי" - מפלס הרעש ההתקפי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות (DB(A, בעזרת מכשיר המצוייד במנגנון למדידת רעש התקפי, שלגביו מותרת חשיפה לפי מספר ההתקפים ליום עבודה בן 8 שעות.

"עובד ברעש מזיק" - כל אחד מאלה:

(1) אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה;

(2) אדם החשוף, במקום עבודתו, לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא עובד 200 שעות בשנה לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תקופה שונה ממנה לגבי מקום עבודה מסוים;

"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שאישר מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש;

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שהסמיך מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום שבו עובדים ברעש;

"מיפוי מפלסי רעש" - עריכת מדידות, רישום ומיפוי טופוגרפי של מפלסי הרעש בתחנות העבודה השונות, שבהן קיימת חשיפה לרעש;

"מגיני אזניים" - אטמי אזניים הממוקמים בתוך תעלת האוזן החיצונית או אוזניות המכסות את אפרכסת האוזן והמיועדים להקטין את הרעש המגיע לאוזן, הן לפי מפלס הרעש והן לפי תדירויות הרעש;

"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

"שירות רפואי מוסמך* - כל אחד מאלה:

 (1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2)  קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

 (3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.

"תקן" - תקנים 651 ו-804 של הוועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה; ((CEI, המופקדים לעיון הציבור באגף הפיקוח על העבודה במשרד הראשי של משרד העבודה והרווחה, בירושלים, וכן במכון התקנים הישראלי בתל-אביב.

 2הגבלות

לגבי החשיפה לרעש מזיק במפעל או במקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק, תהיה החשיפה המשוקללת המותרת לרעש מתמשך והתקפי, כמפורט בטבלה 1 ואיור 1 שבתוספת השניה, והחשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי תהיה כמפורט בטבלה 2 ובאיור 2 שבתוספת השניה.

 3חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (תיקון:תשמ"ז, תשנ"ה, תש"ס)

 המעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח שעובדים בו ברעש מזיק -

 (1) יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשנתיים לפחות אלא אם כן הורה מפקח אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

(2)  יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים וימסור להם, לפי בקשתם עותק של התוצאות;

 (3) ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד ההעתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; על תוצאות הבדיקות כאמור ישמור המעביד במשך 20 שנים לפחות;

(4)  ביצע מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות האמורות שביצעה, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך 20 שנים לפחות.

 4אמצעי גיהות סביבתיים ואישיים

במקום עבודה או בתהליך עבודה, שבו נמצאו מפלסי רעש הגבוהים מאשר החשיפה המרבית המותרת, ינקוט המחזיק אמצעים אלה:

 (1) יפחית באמצעים טכניים-הנדסיים את מפלסי הרעש הגבוהים, הן במקום העבודה והן בחדרי העבודה, כדי שיגיעו לרמה הנמוכה מהחשיפה המרבית המותרת;

(2)  יפחית את משך השהייה של עובד בסביבת רעש מזיק אל מתחת לזמן החשיפה המרבי המותר;

 (3) יבודד כל מקום עבודה שבו מפלסי הרעש גבוהים מהחשיפה המרבית המותרת באופן שרק העובדים החיוניים לתהליך העבודה יימצאו באותו מקום;

 (4) יספק לעובדים ברעש מזיק מגיני אוזניים מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם ולשמור על שלמותם ונקיונם; השימוש במגיני אוזניים יהיה עד לביצוע האמור בפסקה (1) ולא כתחליף לו, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי אחרת;

(5)  יתלה שילוט קבוע ובולט לעין שבו נאמר "אזור רעש מזיק - חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים; העובדים חייבים בבדיקות רפואיות תקופתיות על ידי שירות רפואי מוסמך".

 5חובת הדרכה

המעביד ידריך את העובדים ברעש מזיק, הן בכתב והן בעל פה, אחת לשנה לפחות, לגבי הנזק הבריאותי מרעש מזיק והאמצעים שיש לנקוט להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק.

6 חובת בדיקות רפואיות (תיקון: תשנ"ה)

)א) לא יועבד אדם ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק.

)ב) לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד ברעש מזיק.

(ג) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להקדים את מועד הבדיקה החוזרת) (ד) לא הופיע עובד לבדיקה רפואית חוזרת במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד, והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

 7היקף הבדיקה הרפואית (תיקון: תשנ"ב)

(א) הבדיקה הרפואית הראשונית תכלול את אלה:

 (1) אנמנזה רפואית כללית, לרבות התייחסות לנטילת תרופות אוטו-טוקסיות;

 (2) אנמנזה תעסוקתית, לרבות התייחסות לשירות בצבא;

 (3) בדיקה קלינית כללית, לרבות מדידת לחץ דם;

(4)  בדיקה אודיומטרית;

(5)  כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) בדיקה רפואית חוזרת תכלול את אלה:

(1)  בדיקה אודיומטרית;

 (2) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

 8חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

שירות רפואי מוסמך ינהל לגבי כל עובד שהוא בודק כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו, מענו, וכן פרטים אלה:

(1)  תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית, לרבות הבדיקה האודיומטרית;

(2)  שם המעביד ומקום המפעל;

(3)  תיאור עבודת העובד ברעש מזיק ומפלסי הרעש שנמצאו במקום עבודתו;

 (4) ממצאי הבדיקה הקלינית והעתק הבדיקה האודיומטרית;

 (5) מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק בדבר התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד ברעש מזיק;

(6)  המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7)  שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

9 פנקס בריאות (תיקון: תש"ס)

)א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השלישית ויאשרו אותם בחתימה ובחותמת; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

)ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד ברעש מזיק, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלו; הפסיק העובד ברעש מזיק לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לשירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

)ג) שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

10חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

)א) הבדיקות הרפואיות, בהתאם לתקנה 6, ייערכו לפי פניית המעביד לגבי עובד, בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

)ב) עובד חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות